Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd

Advokatsamfundet har inrättat en Konsumenttvistnämnd, med uppgift att pröva tvister mellan konsument och advokat.
Konsumenttvistnämnden ska pröva tvister mellan konsument och advokat eller advokatbyrå angående tjänst som advokaten eller advokatbyrån har tillhandahållit konsumenten. Läs mer på Advokatsamfundets hemsida Konsumenttvistnämnden – Konsumenttvistnämnden (advokatsamfundet.se

Konsumenttvistnämnden
Sveriges advokatsamfund
Box 27321
102 54 Stockholm

Ersättningar

Hur går en personskadereglering till?

Av lag följer att försäkringsbolag har skyldighet att aktivt utreda och inom kort tid betala ut den ersättning du är berättigad till. Detta fungerar i praktiken bara i enklare skadefall. Vi hjälper till i kontakten med försäkringsbolagen, tar fram nödvändiga utredningar rörande kostnader, medicinska underlag och framförallt inkomst- och pensionsförluster. Detta innebär ofta mycket skriftväxling med försäkringsbolag samt kontakter med dig, arbetsgivare, sjukvården m m. och i förekommande fall, även kontakter med Försäkringskassan för att du ska erhålla s k samordningsförmåner, dvs sjukpenning/sjukersättning.

Du ska genom ersättningen för inkomstförlust försättas i samma ekonomiska situation som om olyckan inte hade inträffat. Dessutom ska Du ha ideell ersättning för akuttiden (sveda och värk) och för eventuell kvarstående medicinsk invaliditet (lyte och bestående men). Tyvärr tar dessa utredningar ofta lång tid i anspråk, i vissa fall flera år inte minst beroende på handläggningstiden hos försäkringsbolagen, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och andra berörda instanser. Handläggningstiden på vår sida är mycket kort. Vi har mångårig erfarenhet av personskaderegleringar och vet därför vad som behöver göras i olika ärenden.

Vid trafikskador svarar regelmässigt försäkringsbolagen för ombudsarvodet, vilket innebär att du själv inte behöver betala för våra tjänster. I andra skadeärenden kan du i många fall anlita rättsskyddsmomentet i hemförsäkringen för att täcka del av kostnaderna.

Hur kan jag få ersättning för inkomstförlust?

Ersättning för inkomstförlust är ofta den största ersättningsposten och den som tar längst tid att reglera. I teorin är den enkel att bestämma; den ska utgöra mellanskillnaden mellan den inkomst du som skadelidande skulle ha haft, om personskadan inte hade inträffat och den inkomst du faktiskt har idag. Man brukar tala om att den skadelidande ska försättas i samma ekonomiska situation som om skadehändelsen inte hade inträffat.

I praktiken kan det dock finnas stora svårigheter med att fastställa vilken inkomst du skulle ha haft. Det är inte enbart löneavdrag på grund av sjukskrivning som skall ersättas utan det kan även vara fråga om förlust av provisioner, bonusar, andra rörliga löneposter, naturaförmåner (exempelvis tjänstebil), ob-tillägg eller övertidsersättning, allt beroende på hur just dina anställningsvillkor ser ut. Därutöver ska ersättning utgå för eventuella eftersläpningar i löneutvecklingen, missade befordringar eller andra former av karriärutvecklingar (i den mån dessa skulle ha medfört högre inkomster). Det uppstår inte heller sällan svårigheter med den s k sambandsbedömningen, dvs den medicinska bedömningen av orsakssambandet mellan en skadehändelse och en arbetsoförmåga.

Det finns dessutom ett allmänt krav på dig som skadelidande att Du skall försöka ”begränsa den ekonomiska skadan”. Detta gäller all ersättning, men får störst betydelse när det gäller inkomstförlusten. I det kravet ligger att du måste vara aktiv i att söka ersättning som du kan vara berättigad till från annat håll, exempelvis Försäkringskassan eller andra kollektiva försäkringar. Det ligger även i kravet att du måste begära omprövning eller överklaga beslut som går dig emot. Missar du att uppfylla dessa krav kan det få påverkan på den ersättning som du kan vara berättigad till. Våra advokater hjälper dig att bevaka dessa rättigheter så att du kan få den ersättning ur försäkringen som du är berättigad till.

Kan jag få ersättning om min make har avlidit efter en olycka?

Om skadehändelsen leder till ett dödsfall kan det finnas familjemedlemmar som var beroende av den avlidne för sin försörjning. De kan då vara berättigade till ersättning för förlust av underhåll. I princip handlar det, som vid ersättning för inkomstförlust, om att försätta de efterlevande i samma ekonomiska situation som om skadehändelsen inte hade inträffat, men bedömningen kan bli något mer komplicerad eftersom man även har den efterlevandes kostnader och inkomster att ta hänsyn till.

När kan jag få ersättning för bestående men?

Om den skadelidande efter den akuta sjuktiden har kvarstående besvär som alltså bedöms bli bestående utgår ersättning för men. En medicinsk bedömning görs då av omfattningen av de fysiska, psykiska och kognitiva funktionsnedsättningar som bedöms ha orsakats av skadehändelsen. Detta uttrycks i en s k invaliditetsgrad (1-99 %). Invaliditetsgraden används sedan för att, tillsammans med den skadelidandes ålder, bestämma ersättningen. I vissa fall kan svårigheter uppstå med den s k sambandsbedömningen, dvs om besvären beror på olycksfallet eller inte. Våra advokater är mycket vana vid ärenden där sambandsbedömningar måste göras.

Vad innebär ersättning för sveda och värk?

Tiden från själva skadehändelsen till dess att personskadorna som följer av den har stabiliserats (dvs när ytterligare läkning inte kan förväntas) kallas den akuta sjuktiden. För denna period utgår ersättning för sveda och värk med av Trafikskadenämnden i tabell fastställda belopp.

Vad kan jag få för ersättning för ärr?

Personskador medför ofta utseendemässiga förändringar, och särskilt ärr i olika former. Dessa kan vara en direkt följd av själva skadehändelsen eller av en därpå följande operation. Oavsett vilket så utgår ersättning för dem. Varje ärr eller annan utseendemässig förändring ska bedömas för sig, och därefter sker en sammanvägning av ersättningen. Faktorer som påverkar ersättningens storlek är förändringens placering, storlek och tydlighet samt den skadelidandes ålder. Kontakta gärna någon av våra advokater så hjälper vi dig att utreda vilken ersättning som du kan vara berättigad till.

Vad kan jag göra om jag inte är nöjd med försäkringsbolagets förslag till ersättning?

Om du inte är nöjd med försäkringsbolagets förslag till ersättning finns det ofta flera olika alternativ att välja bland. Vänd dig till någon av våra advokater för att diskutera vad som är bäst i just ditt fall.

Generellt kan man dock säga att vid en personskada efter en trafikolycka har du alltid möjlighet att begära att Trafikskadenämnden prövar ärendet. Vid prövningen i Trafikskadenämnden står försäkringsbolaget genom försäkringen i de allra flesta fall för dina ombudskostnader vilket innebär att den prövningen är kostnadsfri för dig. Du har också alltid möjlighet att få din ersättning prövad i domstol oavsett om ärendet dessförinnan har prövats i Trafikskadenämnden eller inte. Vid en rättegång kan du oftast ta din rättsskyddsförsäkring i anspråk för rättegångskostnaderna. Hör av dig till någon av våra advokater så berättar vi mer.

Om du har råkat ut för en patientskada, en ansvarsskada, ett olycksfall, en arbetsskada eller en läkemedelsskada finns också ofta möjlighet att få din ersättning prövad av en nämnd. Även i dessa ärenden har du dock alltid möjlighet att få din ersättning prövad i domstol.

Vilka kostnader kan jag få ersättning för efter en olycka?

Ersättning ska lämnas fullt ut för de kostnader den skadelidande har, i den mån de är styrkta och bedöms vara skäliga, nödvändiga och orsakade av skadehändelsen. Normalt rör det sig om läkarvård, läkemedel, resor och eventuellt något hjälpmedel eller hjälp i hemmet. Det är viktigt att du sparar kvitton, högkostnadskort, fakturor eller dylikt så att du i efterhand kan visa vilka kostnader du har och har haft. Om du har mycket höga kostnader kan våra advokater hjälpa dig att ansöka om handikappersättning från Försäkringskassan.

Vilken ersättning kan jag få för pensionsförlust?

Som en direkt följd av att du lider inkomstförlust lider du ofta pensionsförlust. Eftersom den ersättning du får från försäkringsbolaget inte är pensionsgrundande kommer du i så fall istället att få pensionsförlusten ersatt separat från pensionsåldern. Den ersättning som kan lämnas utgörs dels av allmän pensionsförlust, dels av tjänstepensionsförlust. Beräkningen av pensionsförlust kan många gånger vara komplicerad. Våra advokater är erfarna av dessa beräkningar och kan därför hjälpa dig att få den ersättning som du är berättigad till.

Vilken ersättning kan jag få från försäkringsbolaget för min skada?

Ersättning för personskador från exempelvis trafikförsäkring, patientförsäkring och ansvarsförsäkring fungerar med ett fåtal undantag på samma sätt som ”vanliga” skadestånd. Det innebär att ersättningen är lagstyrd och ska vara densamma oavsett vilket försäkringsbolag som reglerar skadan. Ersättningen är uppdelad i ett antal mindre delposter, vilka var och en kan ge upphov till svåra bevis- och gränsdragningsproblem. Kontakta gärna någon av våra advokater för att få hjälp med just ditt skadeärende.

Missnöjd med försäkringsbolagets beslut

Vad kan jag göra om jag inte är nöjd med försäkringsbolagets förslag till ersättning?

Om du inte är nöjd med försäkringsbolagets förslag till ersättning finns det ofta flera olika alternativ att välja bland. Vänd dig till någon av våra advokater för att diskutera vad som är bäst i just ditt fall.

Generellt kan man dock säga att vid en personskada efter en trafikolycka har du alltid möjlighet att begära att Trafikskadenämnden prövar ärendet. Vid prövningen i Trafikskadenämnden står försäkringsbolaget genom försäkringen i de allra flesta fall för dina ombudskostnader vilket innebär att den prövningen är kostnadsfri för dig. Du har också alltid möjlighet att få din ersättning prövad i domstol oavsett om ärendet dessförinnan har prövats i Trafikskadenämnden eller inte. Vid en rättegång kan du oftast ta din rättsskyddsförsäkring i anspråk för rättegångskostnaderna. Hör av dig till någon av våra advokater så berättar vi mer.

Om du har råkat ut för en patientskada, en ansvarsskada, ett olycksfall, en arbetsskada eller en läkemedelsskada finns också ofta möjlighet att få din ersättning prövad av en nämnd. Även i dessa ärenden har du dock alltid möjlighet att få din ersättning prövad i domstol.

Olycksfall

Kan jag få ersättning om min make har avlidit efter en olycka?

Om skadehändelsen leder till ett dödsfall kan det finnas familjemedlemmar som var beroende av den avlidne för sin försörjning. De kan då vara berättigade till ersättning för förlust av underhåll. I princip handlar det, som vid ersättning för inkomstförlust, om att försätta de efterlevande i samma ekonomiska situation som om skadehändelsen inte hade inträffat, men bedömningen kan bli något mer komplicerad eftersom man även har den efterlevandes kostnader och inkomster att ta hänsyn till.

Vad kan jag få för ersättning för ärr?

Personskador medför ofta utseendemässiga förändringar, och särskilt ärr i olika former. Dessa kan vara en direkt följd av själva skadehändelsen eller av en därpå följande operation. Oavsett vilket så utgår ersättning för dem. Varje ärr eller annan utseendemässig förändring ska bedömas för sig, och därefter sker en sammanvägning av ersättningen. Faktorer som påverkar ersättningens storlek är förändringens placering, storlek och tydlighet samt den skadelidandes ålder. Kontakta gärna någon av våra advokater så hjälper vi dig att utreda vilken ersättning som du kan vara berättigad till.

Vilka kostnader kan jag få ersättning för efter en olycka?

Ersättning ska lämnas fullt ut för de kostnader den skadelidande har, i den mån de är styrkta och bedöms vara skäliga, nödvändiga och orsakade av skadehändelsen. Normalt rör det sig om läkarvård, läkemedel, resor och eventuellt något hjälpmedel eller hjälp i hemmet. Det är viktigt att du sparar kvitton, högkostnadskort, fakturor eller dylikt så att du i efterhand kan visa vilka kostnader du har och har haft. Om du har mycket höga kostnader kan våra advokater hjälpa dig att ansöka om handikappersättning från Försäkringskassan.

Personskada

Hur går en personskadereglering till?

Av lag följer att försäkringsbolag har skyldighet att aktivt utreda och inom kort tid betala ut den ersättning du är berättigad till. Detta fungerar i praktiken bara i enklare skadefall. Vi hjälper till i kontakten med försäkringsbolagen, tar fram nödvändiga utredningar rörande kostnader, medicinska underlag och framförallt inkomst- och pensionsförluster. Detta innebär ofta mycket skriftväxling med försäkringsbolag samt kontakter med dig, arbetsgivare, sjukvården m m. och i förekommande fall, även kontakter med Försäkringskassan för att du ska erhålla s k samordningsförmåner, dvs sjukpenning/sjukersättning.

Du ska genom ersättningen för inkomstförlust försättas i samma ekonomiska situation som om olyckan inte hade inträffat. Dessutom ska Du ha ideell ersättning för akuttiden (sveda och värk) och för eventuell kvarstående medicinsk invaliditet (lyte och bestående men). Tyvärr tar dessa utredningar ofta lång tid i anspråk, i vissa fall flera år inte minst beroende på handläggningstiden hos försäkringsbolagen, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och andra berörda instanser. Handläggningstiden på vår sida är mycket kort. Vi har mångårig erfarenhet av personskaderegleringar och vet därför vad som behöver göras i olika ärenden.

Vid trafikskador svarar regelmässigt försäkringsbolagen för ombudsarvodet, vilket innebär att du själv inte behöver betala för våra tjänster. I andra skadeärenden kan du i många fall anlita rättsskyddsmomentet i hemförsäkringen för att täcka del av kostnaderna.

Jag har råkat ut för en personskada vid en trafikolycka, vad kostar det att anlita er?

Vid en trafikskada står försäkringsbolaget genom din försäkring i de allra flesta fall för din kostnad att anlita en advokat i den löpande skaderegleringen om du har råkat ut för en personskada i samband med trafikolyckan. Detta innebär att vår hjälp under skaderegleringen blir kostnadsfri för dig. Kontakta gärna någon av våra advokater så berättar vi mer. Kontaktuppgifter hittar du under fliken medarbetare.

Vad innebär ersättning för sveda och värk?

Tiden från själva skadehändelsen till dess att personskadorna som följer av den har stabiliserats (dvs när ytterligare läkning inte kan förväntas) kallas den akuta sjuktiden. För denna period utgår ersättning för sveda och värk med av Trafikskadenämnden i tabell fastställda belopp.

Vad kan jag få för ersättning för ärr?

Personskador medför ofta utseendemässiga förändringar, och särskilt ärr i olika former. Dessa kan vara en direkt följd av själva skadehändelsen eller av en därpå följande operation. Oavsett vilket så utgår ersättning för dem. Varje ärr eller annan utseendemässig förändring ska bedömas för sig, och därefter sker en sammanvägning av ersättningen. Faktorer som påverkar ersättningens storlek är förändringens placering, storlek och tydlighet samt den skadelidandes ålder. Kontakta gärna någon av våra advokater så hjälper vi dig att utreda vilken ersättning som du kan vara berättigad till.