Våra medarbetare har lång erfarenhet avseende ersättning för personskador inom såväl trafikolycksfall, patientskador som andra försäkringsrättsliga sammanhang. Har du drabbats av en skada kan du ha rätt till ekonomisk ersättning och våra advokater kan i många fall biträda dig helt utan kostnad då rätt till ett ombud i flera fall täcks av försäkringen.

Kontakta någon av våra advokater för mer information.

Ersättning vid personskada
Har du drabbats av en skada under en behandling inom exempelvis sjukvården? Då kan du ha rätt till ekonomisk ersättning. Kontakta oss på Legare, våra medarbetare har stor erfarenhet av ersättning för patientskador och kan hjälpa dig att få rätt.

Personskada

Hur går en personskadereglering till?

Av lag följer att försäkringsbolag har skyldighet att aktivt utreda och inom kort tid betala ut den ersättning du är berättigad till. Detta fungerar i praktiken bara i enklare skadefall. Vi hjälper till i kontakten med försäkringsbolagen, tar fram nödvändiga utredningar rörande kostnader, medicinska underlag och framförallt inkomst- och pensionsförluster. Detta innebär ofta mycket skriftväxling med försäkringsbolag samt kontakter med dig, arbetsgivare, sjukvården m m. och i förekommande fall, även kontakter med Försäkringskassan för att du ska erhålla s k samordningsförmåner, dvs sjukpenning/sjukersättning.

Du ska genom ersättningen för inkomstförlust försättas i samma ekonomiska situation som om olyckan inte hade inträffat. Dessutom ska Du ha ideell ersättning för akuttiden (sveda och värk) och för eventuell kvarstående medicinsk invaliditet (lyte och bestående men). Tyvärr tar dessa utredningar ofta lång tid i anspråk, i vissa fall flera år inte minst beroende på handläggningstiden hos försäkringsbolagen, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och andra berörda instanser. Handläggningstiden på vår sida är mycket kort. Vi har mångårig erfarenhet av personskaderegleringar och vet därför vad som behöver göras i olika ärenden.

Vid trafikskador svarar regelmässigt försäkringsbolagen för ombudsarvodet, vilket innebär att du själv inte behöver betala för våra tjänster. I andra skadeärenden kan du i många fall anlita rättsskyddsmomentet i hemförsäkringen för att täcka del av kostnaderna.

Jag har råkat ut för en personskada vid en trafikolycka, vad kostar det att anlita er?

Vid en trafikskada står försäkringsbolaget genom din försäkring i de allra flesta fall för din kostnad att anlita en advokat i den löpande skaderegleringen om du har råkat ut för en personskada i samband med trafikolyckan. Detta innebär att vår hjälp under skaderegleringen blir kostnadsfri för dig. Kontakta gärna någon av våra advokater så berättar vi mer. Kontaktuppgifter hittar du under fliken medarbetare.

Vad innebär ersättning för sveda och värk?

Tiden från själva skadehändelsen till dess att personskadorna som följer av den har stabiliserats (dvs när ytterligare läkning inte kan förväntas) kallas den akuta sjuktiden. För denna period utgår ersättning för sveda och värk med av Trafikskadenämnden i tabell fastställda belopp.

Vad kan jag få för ersättning för ärr?

Personskador medför ofta utseendemässiga förändringar, och särskilt ärr i olika former. Dessa kan vara en direkt följd av själva skadehändelsen eller av en därpå följande operation. Oavsett vilket så utgår ersättning för dem. Varje ärr eller annan utseendemässig förändring ska bedömas för sig, och därefter sker en sammanvägning av ersättningen. Faktorer som påverkar ersättningens storlek är förändringens placering, storlek och tydlighet samt den skadelidandes ålder. Kontakta gärna någon av våra advokater så hjälper vi dig att utreda vilken ersättning som du kan vara berättigad till.